Newton Fund

Change text size:

A- A A+

Kazakhstan

How the Newton Fund works

The partnership with Kazakhstan is the Newton - Al-Farabi Partnership Programme

The Newton Fund is being delivered by 15 UK delivery partners in collaboration with funders in 18 partnering countries. They develop and run calls, allocate and manage the money they receive as part of the Newton Fund. All opportunities for organisations, institutions and individuals interested in applying are listed on our funding page.

Priorities for Kazakhstan

The Newton - Al-Farabi Partnership Programme has identified a number of priority areas:

 • Energy
 • Health and wellbeing
 • Agri-technology
 • Resilience and natural disasters
 • Ecology and the environment
 • Food and water.

About local funding partners

The main Kazakhstan funding partners to date are:

Further support and guidance

For further information on opportunities available from the Newton - Al-Farabi Partnership Programme please see here.

About the Kazakhstan Newton Team

The Kazakhstan country team are responsible for:

 • working with partners in country
 • coordinating the work of UK delivery partners in Kazakhstan
 • publicising opportunities available under the Newton - Al-Farabi Partnership Programme

 

Rowan Kennedy/Роуэн Кеннеди
Programme Manager, based in Almaty 
Kanat Abashov/Канат Абашов
Project Manager, based in Astana

 

If you are interested in developing a funding relationship with the local Newton team please email newton-al-farabi@kz.britishcouncil.org

Қазақстан

Қазақстан

Қазақстанмен серіктестік «Ньютон – Әл-Фараби» Әріптестік Бағдарламасы аясында жүзеге асырылады

Ньютон Қоры Ұлыбританияның 15 серіктес ұйымы мен 18 елдің қаржыландырушы ұйымдарымен бірлесе іске асырылады. Олар бірлесе конкурстарды ұйымдастырып, Ньютон Қорынан және серіктес елден бөлінген қаржыны үлестіреді. Конкурстарға қатысқысы келген ұйымдар мен жеке тұлғаларға арналған ақпарат келесі парақшада көрсетілген 

Қазақстандағы басым бағыттар

 • Энергетика
 • Денсаулық сақтау және әл-ауқат
 • Ауыл шаруашылығы технологиялары
 • Табиғи апаттардан кейін қалпына келу қабілеті
 • Экология және қоршаған орта
 • Азық-түлік және су

Бағдарламаның Қазақстандағы қаржылық серіктесі туралы

Бағдарламаның негізгі қаржылық серіктесі

Қолдау және нұсқау

«Ньютон – Әл-Фараби» әріптестік бағдарламасы аясында ұсынылатын мүмкіндіктер туралы толығырақ мәлімет алу үшін келесі сілтеме арқылы өтіңіз 

Қазақстандағы Ньютон тобы туралы

Қазақстандық топ келесі мәселелерге жауап береді

 • Қазақстандағы серіктестермен жұмыс
 • Британдық серіктестердің Қазақстандағы жұмысын үйлестіру
 • «Ньютон – Әл-Фараби» бағдарламасы аясындағы мүмкіндіктерді жариялау

Роуэн Кеннеди, бағдарлама менеджері

Қанат Абашов, жоба менеджері

 

Қазақстандағы Ньютон тобымен келесі электронды мекенжай арқылы хабарласа аласыз newton-al-farabi@kz.britishcouncil.org

Казахстан

Казахстан

Сотрудничество с Казахстаном реализовывается в рамках Партнерской программы «Ньютон – Аль-Фараби»

Фонд Ньютона реализовывается 15 британскими организациями в сотрудничестве с 16 странами. Они разрабатывают и организовывают конкурсы, распределяют и управляют выделенными средствами, полученными в рамках Фонда Ньютона. Возможности для заинтересованных организаций и индивидуальных лиц  указаны на следующей интернет-странице ​

Приоритетные направления в Казахстане

 • Энергетика
 • Здравоохранение и благосостояние
 • Сельскохозяйственные технологии
 • Способность к восстановлению после стихийных бедствий
 • Экология и окружающая среда  
 • Продовольствие и вода

Финансовый партнер программы в Казахстане

Основной финансовый партнер программы:

 Поддержка и руководство

Для подробной информации о возможностях в рамках партнерской программы Ньютон –Аль-Фараби пройдите по ссылке 

О команде Ньютон в Казахстане

Команда отвечает за:

 • работу с парнерами в Казахстане
 • координацию деятельности британских партнеров в Казахстане
 • объявление доступных возможностей в рамках программы «Ньютон – Аль-Фараби»

Роуэн Кеннеди, менеджер программы.

Канат Абашов, менеджер проекта.

 

С командой Ньютон в Казахстане можно связаться по следующему электронному адресу newton-al-farabi@kz.britishcouncil.org​