Newton Fund

Change text size:

A- A A+

Vietnam

About the Newton Fund

The Fund is being delivered by 15 UK delivery partners in collaboration with funders in 18 partnering countries. They develop and run calls, allocate and manage the money they receive as part of the Newton Fund. All opportunities for organisations, institutions and individuals interested in applying are listed on our funding page.

Priorities for Vietnam

The Newton Fund Vietnam have identified a number of priority areas:

 • Health and life sciences.
 • Environmental resilience and energy security.
 • Future cities.
 • Agriculture. 
 • Digital innovation and creativity.

About local funding partners

The main Vietnamese funding partners are:

 • Ministry of Science and Technology (MOST)
 • National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) 
 • Vietnam International Education Development (VIED), Ministry of Education and Training 

Further support and guidance

For further information on the Newton Fund Vietnam opportunities see the funding page.

About the Vietnam Newton Team

The Vietnam Newton Team are responsible for representing the UK side as well as facilitating and coordinating the delivery of the Newton Fund in Vietnam.

Ms Phan Thi Lien Huong
Research and Innovation Programme Manager
British Embassy Hanoi
Email: phan.huong@fco.gov.uk

Việt Nam

Cách thức hoạt động của Quỹ Newton

Quỹ do 15 tổ chức của Vương quốc Anh hợp tác triển khai cùng các đơn vị tài trợ tại 18 quốc gia đối tác. Các cơ quan này có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các thông báo mời nộp hồ sơ, phân bổ và quản lý các nguồn tiền được nhận từ Quỹ Newton. Tất cả các cơ hội dành cho tổ chức, viện/trường và cá nhân quan tâm nộp đề xuất được đăng tải tại trang Tài trợ.

Ưu tiên tại Việt Nam

Quỹ Newton Việt Nam đã xác định một số lĩnh vực ưu tiên như sau:

 • Y tế và khoa học sự sống.
 • Tính phục hồi môi trường và an ninh năng lượng.
 • Thành phố tương lai.
 • Nông nghiệp.
 • Công nghệ số, đổi mới và sáng tạo.

Các tổ chức đối tác tài trợ

Các cơ quan tài trợ chính về phía Việt Nam là:

 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
 • Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin hỗ trợ và hướng dẫn 

Để biết thêm thông tin về các cơ hội tại Quỹ Newton Việt Nam, vui lòng xem mục Cơ hội tài trợ. 

Nhóm quản lý Quỹ Newton Việt Nam

Nhóm quản lý Quỹ Newton Việt Nam đại diện phía Vương quốc Anh, điều phối và hỗ trợ triển khai Quỹ Newton tại Việt Nam.

Liên hệ:

Ms Phan Thị Liên Hương
Cán bộ Chương trình Nghiên cứu
Đại sứ quán Anh tại Hà Nội
Email: phan.huong@fco.gov.uk